سراوان شهر نخل و نگاره

بررسی سابقه تاریخی بلوچستان و سراوان

زبان بلوچی
نویسنده : علیرضا ارباب - ساعت ٤:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
 

بلوچی زبان ...

بلوچی زبان . بلوچ راجےِ هما گوهر قیمتی یین

زبان اِنت که مروچی مان دهرےِ دنز وُ مُجان گار

وُ بیگواه بیگ  اِنت . اِی زبانےِ نادراهی وُ نِزوری

تان روچ مرچیگا درگیجگ وَُ درمان نبیتّگنت . بازین

طبیبی آتکگ وُ شُتگنت آئیےِ بیماریے سرا چار و

بیچار کتگِش . کم باز دوا اِش هم داتگ په

اداروکی نادراهی و نزوری کم ترتگَنت بلے

مدتی رند پدا ای نوَشّیان  باهند کتگ و گیر

آرتگِش و کِلکل و بندبند یک تَهنا مان کرّیا دراج

کشِتگ و پدا نارگا لگتگ. هو! اِش اِنت مے ماتین

زبانَے حال !ماتین زبان ! کے ماراِیت که بلوچی

مے ماتین زبان اِنت ؟ کے ماراِیت بلوچ قومے

گردنا بلوچی زبانا حقی هست ؟ اگان بلوچ قوم

په وتی نام و توارا ، راجدپترا ، دود و ربیدگا و

چاگرد زندَے فخرا کنت ای دُروه هما ڈالچار

کتگین زبان ، بزان بلوچی زبانے برکتا اَنت که

مروچی آ پَهکا شَموشگ بیان اِنت . اَگان بلوچی

زبانے زندا نوکین بهاریے اُمیت کنین گڑا باید اِنت

قومی مزنین جُهدی ببیت . مے قومے سَجین

زانتکار ، قلمکار ، واننده و زردار اِشیا بمار اَنت 

که په بلوچی زبانے گِهبودی و دیمرویا یک حشر

مدتی کاری کنگ لوٹیت . بلوچی سبز بات


 
comment نظرات ()