مبات بهتی که دردو مهنتان  عذاب و واری آسان سوچاننت نزانان من کجامين گناه کت زمانگ په من دنتان درشانن

شعر زير قطعه ای از اشعار مبارک قاضی شاعر گرانمايه و معاصر بلوچستان است

خنده تلخ من ازگريه غم انگيز تراست کارم از خنده گذشته ست بدان مي خندم

/ 0 نظر / 10 بازدید